W3 Validator

Om klubben

Kleine Karer Sports Klubb har et geografisk nedslagsfelt som strekker seg fra Grimstad i sør, til Holt i nord., som spiller fotball for å ha det gøy, få beveget seg litt, og ikke minst for det sosiale.

Klubbens formål er:

 • Å holde eldre ungdom i form
 • Å drive med flere aktiviteter, som et alternativ til godstolen
 • Å arrangere aktiviteter og sosiale treff

Vi trener hver torsdag kl 20:00 på Arendal Idrettspark. Her er det bare å møte opp. Det er alltid flotte forhold og massevis av frisk luft på kunstgresset.

Medlemskap i klubben koster latterlig lave kr 200,- pr år.
Bivirkninger av medlemskapet er god form, nye venner og artige sammenkomster.

FILOSOFI/VISJON/IDEOLOGI
Kleine Karer Sports Klubb har et klart definert oppdrag i norsk fotball. Vi har ingen eliteambisjoner, men er, og skal være, en klassisk breddeklubb. I breddebegrepet ligger det at vi skal gi et tilbud til alle. De som vil spille fotball bare for moro skyld, men også de som vil bli gode. Vi vil utvikle fotballspillere til å bli så gode som de kan bli ut fra den enkeltes forutsetninger. Vi verdsetter trofasthet og stimulerer til klubbfølelse. Vi har tro på at det ligger en egenverdi i det å ha hjertet sitt i klubben. Vi som har vært med en stund, vet hvor tilfredsstillende det er å kjenne på den tilhørigheten, den inderligheten, som kommer av en langvarig relasjon til klubben. Den gir livet innhold og dybde og representerer et solid ankerfeste langt ut over fotballkarrieren.

Vi har et ansvar for å dyrke denne tilhørigheten, fordi i den ligger også en av forutsetningene for klubbens fremtid. Det er i de velfungerende fellesskapene, i de miljøene hvor vi opplever den gode følelsen av å få ting til sammen, vi skal rekruttere fremtidens frivillige. Vi undergraver disse miljøene og forkrøpler oss selv hvis vi gjør våre ungdommer til lykkejegere i evig drift mellom lokale klubber. Da mister de fellesskapsfølelsen, ansvarsfølelsen, eierskapet og denne kunnskapen om at klubben ikke bare er avhengig av menneskene som virker i den. Klubben er menneskene som virker i den.

Derfor vil vi gjerne beholde våre talenter i klubben, slik at de kan få den flotte opplevelsen av å bli gode sammen, av å formes som individer og knyttes sammen som et kollektiv. Slik at ansvarsfølelsen stimuleres og idrettslaget blir en livslang lidenskap og en trygg og utviklende havn. Samtidig anerkjenner vi det åpenbare ansvaret vi har for å hjelpe dem videre, som vokser seg for gode for vårt nivå.

Sports Klubben Kleine Karer har over 50 aktive medlemmer. Vi jobber hver dag for å gjøre en forskjell i vårt nærmiljø, gjennom å legge til rette for aktivitet, gjennom å gjennomføre aktivitet, gjennom å stille opp for barn og eldre.

Kleine Karer SK har gjort noen strategiske valg. Vi mener vi har en filosofi og en ideologi som henger sammen og er konsistent. Vi har til slagord og ledestjerne at «Få eldre ungdom opp av godstolen». I det ligger det at vi ikke ser poenget i å skape et sportslig nivå som er kunstig, som klubben selv over tid ikke er i stand til å opprettholde. Vi satser i all hovedsak på våre egne talenter, i visshet om at de som får sjansen, vokser på det og tar nivået. Vi bruker ikke pengene våre på å hente spillere og honorere dem økonomisk for å drive med hobbyen sin. Det mener vi er å misbruke våre støttespilleres tillit. Heller bruker vi penger på fellestiltak, til beste for enkeltspillere og laget. Dette er for oss den rette måten å drive klubben på.

ØKONOMI
Vi skal drive klubben på en bærekraftig måte, og vi skal kunne forsvare våre prioriteringer og vår pengebruk både innad og utad. Siden klubben ble stiftet i 2006, har vi drevet klubben sunt økonomisk. Vår største inntekt er grasrot andelen i Norsk tipping. Samt støtte og medlems avg. I 2022 er denne satt til 300 kr.

ANLEGG
Kleine Karer Sports Klubb har en drøm om å engang ha sitt eget anlegg. Med fotballbane, løpebane, fri trening app, benker og stier i natur. Drømmer er viktig ☺

DUGNAD
Kleine Karer SK er en dugnadsklubb, og det vil vi være. Fordi vi mener det styrker miljøet, samholdet og lagfølelsen og på den måten også kan være et bidrag til sportslig suksess. Det synliggjør også for våre medlemmer at det koster å drive et idrettslag. Vi har flere dugnader. Klein Familie dag arrangeres 3-4 ganger i året og trening hver torsdag. Samt flere nye grupper inn under Kleine Karer.

Alle som kommer til Kleine Karer SK, blir gjort kjent med dugnadskulturen.
Vi er vant til å jobbe hardt for pengene våre. Klubben har ingen ansatte.

SPORTSLIG STATUS
Vi har i dag et lag i trim/bedrift serien. Vi kjemper ikke i toppen. Men vi har god stemning i laget ☺
For Kleine Karer SK handler det om å inkludere flest mulig på et lavt nivå

ORGANISASJON
Kleine Karer SK er en ung klubb, men vi har en rutinert stab av tillitsvalgte med ulik kompetanse. Flere med fartstid like tilbake til stiftelsen og før det. Vi ser det som et stort pluss å ha denne rutinen og kontinuiteten, fordi det er med på å gi klubben sjel og identitet og en trygg forankring.

Vi har også flere ferske tillitsfolk, ildsjeler og ressurspersoner. Samlet sett mener vi at vi har et korps av frivillige som er blant de mest kompetente i kretsen, og iallfall på vårt nivå.

FREMTIDEN
Kleine karer SK er og vil alltid være basert på dugnad og vel vilje. Vi er nå i start gropen på å etablere en frisbee gruppe. Vi tar små steg om noe som vil bli veldig bra. Det snakkes også om en golf gruppe, volleyball gruppe og mulig også en egen klein turnering. Ellers jobbes den med en egen klubb sang og mulig vil det komme en Kleint øl i 2024. Styre en Kleine karer en meget kreative og det er ganske utrolig hva klubben for til med få ressurser.

TRENERE OG LAGLEDERE
Kleine Karer Elite: Espen Frivold
Klein Frisbee: Arild Barli
Klein Golf: Anders Hovre
Klein Familiedag: Stefan Tverrbak

BLI MEDLEM
Ønsker du å bli medlem i Kleine Karer Sports Klubb?

Klubben tar imot nye medlemmer hele året. Vipps kr 300,- (2022) til 909 96518 «merk» med fullt navn.
Det er også mulig å prøve seg gratis på trening inntil 3 ganger før man melder seg inn.
Som medlem vil du også få flere medlemsfordeler hos våre sponsorer.

Medlemsfordeler

Medlemskort med årstall, må fremvises for å få fordelene.

Power Grimstad:
 • 20% på hvitevarer
 • 20% på småelektrisk
 • 20% på varmepumpe fra Fujitsu
 • Gratis «TV Klar» ved kjøp av ny TV (verdi 1699,-)
 • Gratis «PC Klar» ved kjøp av ny PC (verdi 690,-)
 • Gratis glassbeskyttelse ved kjøp av ny iPhone eller samsung telefon med abonnement (verdi 499,-)


Brekke Sport:
Rabatter på alt hos Brekke Sport i Arendal Sentrum og på Stoa. (Begrenset utvalg på stoa)
 • 30% på Hummel klubbkolleksjon
 • 15-20% på fotballer (avhengig av merke)
 • 10-20% på løpesko (avhengig av merke)
 • 15% på fotballsko
 • 15% på leggbeskyttere og annet støttemateriell


Rabatter gjelder kun på veil priser.

Styremedlemmer

Espen Frivold

Leder & Kasserer

Arild Barli

Nestleder

Mikael Johansson

Styremedlem

Stefan Tverbakk

Styremedlem

André Sperre

Styremedlem

Tommy Vimme

Styremedlem

Kleine Karer SK Logo

Stiftelsesprotokoll

04/11-2014 ble det avholdt stiftelsesmøte av Kleine Karers Fotball Klubb (KKFK) på Egon Restaurant i Arendal

Tilstede som stiftere var:
Rune Midttun
Stian Midttun
Arild Barli
Espen Frivold

Saker:
 1. Det ble enstemmig vedtatt å stifte Kleine Karers Fotball Klubb
 2. Følgene vedtekter ble enstemmig vedtatt

Vedtekter

§1
Kleine Karers Fotball Klubb er en ikke kommersiell organisasjon. Klubbens formål er:
Å holde eldre ungdom i form
Å drive med flere aktiviteter, som et alternativ til godstolen
Å arrangere aktiviteter og sosiale treff
§2
Alle som kan tilslutte seg klubbens formål paragraf kan bli medlem. Innmeldingen kan skje når som helst. Kontingenten betales Pr bankgiro til kasserer. Kontingenten gjelder for kalenderåret.
§3
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes årlig.

Årsmøte innkalles skriftlig av leder, med minst 2 ukers varsel. Som skriftlig defineres også varsel pr e-post. Innkallingen skal inneholde tidspunkt, sted og dagsorden. Forslag som ønskes behandles av årsmøte må sendes leder med forslagstillers underskrift, senest en uke før årsmøte.

På årsmøte har hver tilstedeværende en stemme. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder dog ikke personvalg. Ved stemmelikhet skal det da foretas loddtrekning. Vedtak treffes med simpelt flertall, med unntak av vedtak om å oppløse klubben.

Avstemninger foretas ved håndsopprekning, eller skriftlig dersom minst en av de tilstedeværende medlemmer ber om det.

Årsmøtet er vedtaksført med minst tre frammøtte medlemmer.

Det føres protokoll over årsmøtets vedtak. Protokollen skal underskrives av minst 2 av de frammøtte medlemmer.
§4
Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgene punkter:

 1. Valg av møteleder/referent
 2. Årsmelding
 3. Framlegging av regnskap
 4. Valg av nytt styre
 5. Fastsettelse av kontingent.
 6. Innkomne forslag
 7. Eventuelt
§5
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer når styre finner grunn til det, eller når minst 1/3 av medlemmene sender skriftlig begjæring om det. I begjæringen skal det være angitt hvilke saker man ønsker behandlet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles skriftlig av leder, med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde tidspunkt, sted og dagsorden.
§6
Klubben ledes at et styre. Styre velges på et årsmøte, for et år av gangen. Styret består av minst 4 pers. En person kan ha flere verv, men samme person kan ikke være både leder/nestleder. Hele styret tildeles signatur, og kan skrive under for og forplikte klubben.

Leder innkaller til styremøte så ofte han finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer ønsker det. Det føres referat fra møtene. Ved leders fravær ivaretas styrets plikter og ansvar av nestleder.

Ved behov kan styre trekke inn personer utenfor styre (f.eks. ved større arrangementer).
§7
Kontingenten fastsettes av årsmøte for 1 år av gangen og er minimum kr 100 pr år.

Man må være medlem av klubben for å trene mere enn 2 ganger pr år.
§8
Styret har mulighet til å ekskludere medlemmer fra klubben ved upassende oppførsel. Kontingenten vil da ikke bli tilbakebetalt.
§9
Oppløsning av foreningen kan skje dersom 85% av samtlige medlemmer på 2 etterfølgende årsmøter har vedtatt dette.
§10
Til styre ble enstemmig valgt:

Leder: Espen Frivold
Nestleder: Arild Barli
Kasserer: Espen Frivold
Styremedlem: Stian Midttun
Materialforvalter: Rune Midttun

Protokollen underskrevet av:
Stian Midttun
Rune Midttun
Arild Barli
Espen Frivold